Generelle regler for vedligeholdelse og reparationer

 

Såfremt en andelshaver er nødsaget til at afbryde for vand eller strøm til én eller flere opgange ifm. renovering og vedligeholdelse, skal dette varsles minimum 5 dage i forvejen ved opslag på opslagstavlerne i de berørte opgange, samt ved mail sendt til bestyrelsen.
Længden af afbrydelsen er underordnet (5 minutter eller 1 time) – forudsete afbrydelser skal altid varsles!


Al indvendig vedligeholdelse påhviler andelshaveren, jf. foreningens vedtægter §10 "Vedligeholdelse m.v.", herunder tapesering, maling og hvidtning - bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre, samt vinduer.

Vedligeholdelsespligten omfatter også eventuelle nødvendig udskiftning af bygningsdele og tilbehør til boligen, som f.eks. gulve, herunder badeværelsesgulv, trægulv på altan mod gården, træliste på altan mod gården, køkkenborde, samt forringelser der skyldes slid og ælde, herunder revner i badeværelsesgulv.

Andelsboligforeningen påtager sig udgifter i forbindelse med reparation og vedligeholdelse af ejendommens udvendige arealer, bygningens udvendige dele, herunder tag og kviste, trappeopgange og kældre, udvendige døre og vinduer, herunder altandøre og vinduer til lejlighederne.

Foreningen har ansvaret for forsyningen af el, vand, varme, gas og afløb gennem etagerne. Forsyningen af varme betyder at der skal være varme i stigstrengene. Foreningen har ikke ansvaret for beboernes egen private radiator, ligesom foreningen heller ikke har ansvar for installationer på beboernes eget private el-panel (inkl. lovpligtigt HPFI relæ), blandingsbatteri og toiletter. Følgeskader af reparationer på forsyningen, som luft i radiatoren, snavs i blandingsbatteriers filtre, genopretning af maling, tapet og lignende, efter adgang til de installationer der løber gennem etagerne inde i lejlighederne (inkl. kabelbakker), er ikke foreningens ansvar.

Vandspild skal undgåes, hvorfor beboerne er forpligtet til, hurtigst muligt, at få repareret haner og cisterner der løber. Vandforsyningen løber igennem lejlighederne til venstre, hvor der findes en ballofix, der kan lukke for vandet lokalt i både venstre og højre lejligheder. Ligeledes løber elforsyningen i kabelbakker i lejlighederne til venstre.

Eventuelle vandskader dækkes af andelshaverens egen forsikring, ligesom det er andelshaverens egen indboforsikring, der dækker skader på indbo ved indbrud og brand, herunder køkkenelementer. Evt. ødelagt lejlighedshoveddør som følge af indbrud, dækkes af foreningens forsikring.

Andelsboligforeningen dækker derfor skader som er omfattet af andelsboligforeningens bygningsforsikring, som er:

Skjulte vand-, varme-, gas-, olie- og afløbsrør samt skjulte el-kabler til brug for opvarmning, som findes i og under de forsikrede bygninger.

Ved skjulte rør forstås:

  • Rør, der er indstøbt eller skjult under gulve, i kanaler eller krybekældre, i vægge, skunkrum og lignende permanent lukkede rum.
  • Rør, der er indbygget, så de er utilgængelige. Med utilgængelig menes, at der ikke er direkte adgang til rørene uden brug af værktøj. Isolering alene medfører ikke, at rørene er skjulte.

Dvs. at andelsboligforeningen dækker:

  • Brud, utæthed eller tæring på skjulte rør i bygningen.
  • Brud, utæthed eller tæring på udvendige rørledninger, der benyttes til vand-, varme- og gasforsyning. Ved vandforsyning dækker foreningen lodrette rør frem til og med ballofixen.
  • Brud på udvendige rørledninger, der benyttes til afløb. Rørledningerne der er anbragt i jorden.
  • Brud, sætninger eller kortslutninger i el-varmekabler.

Andelsboligforeningen har aftaler med nedenstående eksterne leverandører

Vicevært: Jørgen Friis A/S   (Per Jansen) Kirstinehøj 56A 2770 Kastrup Tlf: 36 70 55 85 E-mail:christian@jorgenfriis.dk   (Christian Hjorth) www.jorgenfriis.dk Henvendelse udenfor normal arbejdstid og kun ved aktutte skader tlf. 23 35 16 52.

VVS: Kurt Jeppson ApS Sankt Nikolaj Vej 8 1953 Frederiksberg C Tlf: 38 34 24 26 E-mail: jeppson@jeppson.dk www.jeppson.dk

Elektriker: Rorskou El ApS   (Peter Listed) Frydensbergvej 26 3660 Stenløse Tlf: 47 33 40 04 Mobil: 21 60 22 75 E-mail: pl@rorskou.dk www.rorskou.dk

Tømrer: Tømrer- & Snedkerfirma Jørgensen & Andersen ApS   (Per Andersen) Hvidovregade 25 B 2650 Hvidovre Tlf: 36 47 62 28 E-mail: per@ja-aps.dk www.ja-aps.dk

Murer og Maler: Murer- & Malerfirma Giessing og Sønner ApS   (Søren Giessing) Peter Bangsvej 103, st. 2000 Frederiksberg Tlf: 36 49 46 00 Tlf: 21 76 03 05 E-mail: post@sgs-giessing.dk www.sgs-giessing.dk