Procedure i forbindelse med salg af andelsbolig

Overdragelse, overdragelsessum og fremgangsmåden er omfattet af foreningens vedtægter §15-20.

Fremgangsmåden ved overdragelse/salg af andel og proceduren for sælger og bestyrelsen, samt køber og eventuelt ejendomsmægler skal følges.

 • Sælger kontakter bestyrelsen for at aftale tid for vurdering.
 • Skema til opgørelse af forbedringer og procedure i forbindelse med salg af andel udleveres til sælger.

Vurdering

 • Andelsboligforeningens eksterne og uvildige vurderingsmand, samt et bestyrelsesmedlem gennemgår lejligheden sammen med sælger. Pris for evt. løsøre aftales.
 • Vurdering fremsendes af vurderingsmanden til bestyrelsen og kopi til sælger efter ca. 3-5 arbejdsdage.
 • Mangler og udbedring heraf (udførelsesfrist m.v.) noteres på vurderingens side 2 eller som bilag hertil.
 • Der vurderes i øvrigt efter principper i ABF-håndbogen, som vedtaget af bestyrelsen.
 • Honorar til vurderingsmand opkræves hos sælger i forbindelse med salgsopgørelse. Honoraret udgør normalt DKK 3.800,-
 • Vurderingen er gyldig i 6 måneder.

Salgspapirer og godkendelse af køber

 • Køber og sælger får fremsendt "aftale om overdragelse af andel"/salgsaftale.
 • Salgsprisen beregnes som Andelsværdien (andelsbevisets pålydende værdi multipliceret med den på seneste generalforsamling godkendte andelskrone) +/- forbedringer/mangler.
 • Bestyrelsen skal godkende køber og sikre, at de relevante informationer er modtaget og forstået. Herunder de informationer der er nævnt i "aftale om overdragelse af andel" og:
 1. Uddrag af lov om andelsboliger og andre boligfællesskaber, idet der særligt henvises til lovens § 5, § 15, stl. 1 og § 16, stk. 1 og 3)
 2. Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. kapitel 2.
 3. Andelsboligforeningens vedtægterhusorden og energimærkning.
 4. Andelsboligforeningens senester årsregnskab med den i forbindelse med godkendelse af årsregnskabet vedtagne andelskrone.
 5. Referat fra sidst afholdte ordinære generalforsamling.
 6. Henvisning til andelsboligforeningen's hjemmeside ab-hyltevang.dk hvor der findes nyttige informationer om regler, aktuelle vedligeholdelsesarbejder, bestyrelsens åbningstider m.m.
 • "Aftale om overdragelse af andel" indeholder endvidere oplysning om boligafgift og á conto varmebidrag pr. måned.
 • Der orienteres om at købesummen, første måneds boligafgift og á conto varme, samt udgifter i forbindelse med overdragelse af andel, opkræves via girokort, som fremsendes af foreningens administrator.
 • Bestyrelsen sikrer sig, at køber har fået information om vaskeri, renovationsordning, herunder storskrald m.v.
 • Køber informeres om, at eventuelle mangler, der ikke er konstateret ved vurderingen, skal anmeldes til bestyrelsen inden 14 dage efter overtagelsesdatoen.
 • Sælger orienteres om, at der normalt tilbageholdes DKK 10.000,- til evt. udbedring af mangler, der anmeldes af køber inden 14 dage fra overtagelsesdato samt DKK 1.000,-, der afregnes i forbindelse med varmeopgørelsen.
 • "Aftale om overdragelse af andel"/salgsaftalen underskrives af sælger, (plus evt. ægtefælle,) køber, samt bestyrelsen.
 • Køber får udleveret en kopi af "aftale om overdragelse af andel" med påførte underskrifter af køber og sælger.
 • Umiddelbart inden overdragelsesdagen aflæser sælger el og gas, som registreres og anmeldes til elselskabet og HOFOR.
 • På overdragelsesdagen aflæses varmeforbrug automatisk af ISTA via radiobølger
 • Umiddelbart efter overtagelse aflæser køber el og gas, som registreres og anmeldes til Ørsted og HOFOR.
 • Køber og sælger aftaler selv tidspunktet for overdragelse, dog senest kl. 12. på overdragelsesdagen.
 • Køber og sælger sikrer sig at kælder-/pulterrummet er tømt, at alle nøgler til lejligheden, trappeopgangen, postkassen og vaskebrik, overdrages.
 • Eventuelle mangler anmeldes til sælger og bestyrelsen inden 8 dage efter overtagelsesdagen. Køber og sælger kan aftale hvorledes disse mangler udbedres eller afregnes. Hvis køber kræver det og manglerne er godkendt som mangler af foreningens bestyrelse, skal sælger udbedre disse mangler inden 14 dage efter sælger er blevet bekendt med manglernes art. Hvis denne frist ikke overholdes kan bestyrelsen udbedre manglerne på sælgers vegne og fratrække omkostningerne i det tilbageholdte beløb.

Efter "aftale om overdragelse af andel" er underskrevet, kan spørgsmål vedrørende praktisk forhold i forbindelse med handlen rettes til foreningens administrator: Wantzin Ejendomsadvokater Flytteafdelingen, Marie Clausen, tlf. 33 13 11 35, mac@wzn.dk

Udgifter for sælger ved overdragelse af andel

 • Vurderingshonorar, normalt DKK 4.400,-
 • Flyttegebyr til foreningens administrator DKK 3.897,50
 • Gebyr til foreningens administrator for gennemgang af andelsboligbogen m.v. DKK 1.295,-
 • Honorar for udfærdigelse af nøgletalsskema DKK 1.200,-
 • Lovpligtig indberetning til Dannmarks Statistik DKK 275,-
 • Varmeaflæsningsgebyr DKK 250,-
 • Indfrielse af pant/udlæg DKK 945,-
 • Administrationsomkostninger for foreningen ved berigtigelse af handlen DKK 700,-

Udgifter for køber ved overtagelse af andel

 • Den samlede købesum jf. "aftale om overdragelse af andel"
 • Flyttegebyr til foreningens administrator DKK 3.897,50
 • Ejerskiftegebyr DKK 1.200,-
 • Administrationsomkostninger for foreningen DKK 700,-
 • Udgift til navneskilt på lejlighedsdør DKK 260,-
 • Udgift til elektronisk overførsel af vaskebrik DKK 100,-
 • Første måneds boligafgift og á conto varmebidrag