Husorden og anden orientering til andelshaverne

 

Husorden skal følges af alle beboere, jf. foreningens vedtægter §13 "Husorden".

Det påhviler enhver beboer eller gæst at iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i så henseende påbydes af foreningens bestyrelse, vicevært og administrator, bl.a. af hensyn til de øvrige beboere og fremmelse af trivsel og samarbejde i ejendommen.

Det er altid en god idé, at gå direkte til den/de beboere, man føler gener fra og få en snak og således undgå konflikter.

Affald
Bedes sorteret og lagt i de respektive containere:

  • Affaldsposer som lægges i affaldsskakter må kun indeholde husholdningsaffald. Affaldet skal altid være forsvarligt indpakket i godkendte affaldsposet eller i tilsvarende solid emballage.
  • Det indskærpes at FLASKER, GLAS, bleer og kattegrus IKKE må smides i affaldsskakter.
  • Aviser og ugeblade lægges i de respektive containere i gården.
  • Storskrald skal anbringes i storskraldsrum i kælderen ved kælderskakterne.
  • Bygningsaffald skal køres til genbrugsstationen.

Afløb og vandspild
Afløb i lejlighederne skal holdes rensede, således at oversvømmelser undgås. der må ikke kastes affald i WC-skåle o.lign., som kan tilstoppe afløb og faldstammer. VVS arbejder skal udføres af autoriseret blikkenslager. Opvaskemaskiner skal tilsluttes af autoriseret blikkenslager.
Vandspild skal undgås, sørg altid for at toilet og vandhaner ikke løber eller drypper.

Altankasser
Det er tilladt at anbringe altankasser, ophængt i rustfrit stål eller lign. materiale, der ikke beskadiger altanen, på indersiden og/eller ydersiden. Det er beboerens ansvar at altankassen er fastgjort tilstrækkeligt, så nedstyrtningsfare, selv i hård storm og regn, er elimineret. Ved vanding skal der tages hensyn til underboen.

Cykler og barnevogne
Der er i kældrene afsat plads til parkering af cykler, barnevogne eller lign. Det er derfor ikke tilladt at sætte disse i trappeopgangene eller andre steder i kældergangene end de afsatte pladser.

Dørtelefon
Beboerne skal udvise omtanke, når ubekendte personer beder om adgang gennem hoveddørene.

Fremleje 
Fremleje skal altid godkendes af foreningens bestyrelse. Se regler for fremleje i foreningens vedtægter side 5 "Udlejning m.v." og lejeloven kapitel 12 fremleje.

Grill
For ikke at genere andre beboere, må grill ikke opstilles/bruges på altanerne.

Hoved- og kælderdøre, samt vinduer i trappeopgange og kælder
Døre til ejedommen skal holdes aflåst. Vinduer i trappeopgange og kælder skal holdes lukkede. Den beboere der har brugsret til et vaskeri har ansvaret for at vinduerne er lukket og aflåst efter brug af vaskeriet.

Kældergange
Der må ikke stå inventar i kældergangene. Hvis gange, murværk o. lign. tilsmudses, skal den beboer, der har været ansvarlig herfor, omgående gøre rent.

Musik og støjende adfærd
Tag hensyn til de andre beboere.
Lad være med at spille høj musik, være støjende eller bruge værktøj for åbne vinduer.
Efter kl. 22 er det ikke tilladt at udøve støjende adfærd.
Hvis der skal festes eller bruges støjende værktøj i længere tid, så advar naboerne med et opslag i opgangen.
Husk, det er en gammel lydt ejendom.

Navneskilte
På dørtelefonerne og lejlighedsdør opsættes skiltene af viceværten efter andelshaveren har givet bestyrelsen besked om rette navn.
Der må ikke opsættes navneskilt der ikke er bestilt gennem bestyrelsen eller opsættes navneskilt skrevet på papir. Navneskiltet skal til enhver tid vise navnet på samtlige myndige personer, der bor i lejligheden.

Pulterrum/kælderrum
Til enhver lejlighed hører et pulterrum, som overdrages af sælger til køber og skal være tømt ved fraflytning.
Det er andelshaverens eget ansvar at holde rummet aflåst og på eget ansvar at opbevare ting i det.
Rummet skal være mærket med kælderrumsnummer.
Der må ikke opbevares brandfarlige eller giftige væsker/elementer i egne kælderrum. Ej heller på fællesarealer.

Skader på ejendommen i forbindelse med ind- og fraflytning
I tilfælde af skader i forbindelse med ind- og fraflytning, samt egne håndværkeres færden mm. er den enkelte beboers ansvar. Evt. skader forelægges bestyrelsen og udbedres efter regning.

Trappeopgange
I trappeopgangene må der ikke stilles barnevogne, der henvises til barnevognsrummet. Trappeopgangene skal holdes fri, så der er uhindret adgang for brandvæsnet og fri passage til flugtveje.

Varmeaflæsning
Hvert år i september/oktober aflæses varmeforbrug hos beboerne. Hvis man ikke kan være hjemme den dag varmen aflæses, kan man aflevere en nøgle påført navn og adresse i bestyrelsens postkasse, senest dagen før aflæsningen bliver udført. Bestyrelsen udleverer nøglen til Clorius, som vil efterlade nøglen i beboerens lejlighed efter brug.

Vaskemaskine i lejligheden
Det er ikke tilladt at installere vaskemaskiner i lejligheden. For tøjvask henvises til ejendommens vaskerier.

Vaskerier
Der findes fire vaskerier i ejendommens kælder.
Husk altid at gøre rent efter dig.
Vasketid kan reserveres med den vaskelås, som hører til lejligheden.
HUSK: Den reserverede tid bortfalder, hvis vasken ikke er sat i gang inden 30 minutter, dog skal morgenturen være startet kl. 8.00.
Al vask og tørretumling skal stoppes kl. 21.00.
Til de fleste vasketure findes et tørrerum, som kan benyttes på eget ansvar.